ارزیابی عملکرد کارکنان به چه معناست؟

وب سایت رسمی علی معبودی - ارزیابی عملکرد کارکنان به چه معناست؟

وب‌سایت رسمی علی معبودی – حوزه عملکرد کارکنان از بخش های مختلفی تشکیل شده و در صورتی که فردی در حوزه خاصی از عملکرد بالایی برخوردار باشد، تلاش خواهد کرد تا خود را در حوزه های دیگر نیز بالا کشیده و به حداکثر توانمندی و عملکرد خود دست یابد. از این رو ارزیابی عملکرد کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مدیران توجه ویژه ای به آن می نمایند.در بازی ژیمناستیک عملکرد بالا یعنی کسب امتیاز بیشتر، در مسابقه دو عملکرد بالا یعنی زودتر رسیدن به خط پایان و در بازی شطرنج عملکرد بالا یعنی مات کردن فرد مقابل. توصیف معیارهای عملکرد منابع انسانی کار ساده ای نیست و نیازمند توجه و موشکافی ویژه ای است، اما در صورتی که بخواهیم تعریف ساده ای از عملکرد شغلی ارائه کنیم، عملکرد شغلی همان سهم کارکنان در سازمان و در دست یابی به اهداف آن است. عملکرد کارکنان به طور کلی از سه بعد اساسی تشکیل می شود:

عملکرد وظیفه‌ای

همان اقدامات و فعالیت هایی که مستقیماً منجر به تولید محصول و ارائه خدمات می شود که در هر شغل عملکرد های وظیفه ای خاص همان شغل است. به عنوان مثال، برای مدیران، فعالیت ها و وظایف اجرایی نظیر برنامه ریزی و تفویض اختیار از شاخصه های مهم عملکرد وظیفه ای به حساب می آید یا مثلاً یک معمار زمین را خاک برداری می کند و یک پیشخدمت میزهای غذاخوری را تمیز و مرتب نگاه می دارد. در همین عملکردهای وظیفه ای، اموری هم وجود دارند که عمومی تر هستند مانند : پیروی از چهارچوب ها و قوانین، تلاش برای آراسته نگه داشتن محیط کار و … .

عملکرد وظیفه‌ای

همان اقدامات و فعالیت هایی که مستقیماً منجر به تولید محصول و ارائه خدمات می شود که در هر شغل عملکرد های وظیفه ای خاص همان شغل است. به عنوان مثال، برای مدیران، فعالیت ها و وظایف اجرایی نظیر برنامه ریزی و تفویض اختیار از شاخصه های مهم عملکرد وظیفه ای به حساب می آید یا مثلاً یک معمار زمین را خاک برداری می کند و یک پیشخدمت میزهای غذاخوری را تمیز و مرتب نگاه می دارد. در همین عملکردهای وظیفه ای، اموری هم وجود دارند که عمومی تر هستند مانند : پیروی از چهارچوب ها و قوانین، تلاش برای آراسته نگه داشتن محیط کار و … .

عملکرد وظیفه‌ای

همان اقدامات و فعالیت هایی که مستقیماً منجر به تولید محصول و ارائه خدمات می شود که در هر شغل عملکرد های وظیفه ای خاص همان شغل است. به عنوان مثال، برای مدیران، فعالیت ها و وظایف اجرایی نظیر برنامه ریزی و تفویض اختیار از شاخصه های مهم عملکرد وظیفه ای به حساب می آید یا مثلاً یک معمار زمین را خاک برداری می کند و یک پیشخدمت میزهای غذاخوری را تمیز و مرتب نگاه می دارد. در همین عملکردهای وظیفه ای، اموری هم وجود دارند که عمومی تر هستند مانند : پیروی از چهارچوب ها و قوانین، تلاش برای آراسته نگه داشتن محیط کار و … .