از تفاوت های بازاریابی و برندینگ چه می دانید؟

برندینگ

 در مقاله قبل توضیحاتی در حوزه ماهیت و اساس بازاریابی و برندینگ ارائه  شد. این توضیحات به جهت مفتوح شدن مباحث مربوطه به این دو مبحث کلیدی بود و توجه داشته باشید در خلال این سری از مقالات برندینگ سعی داریم تا کلیدواژه های اصلی و کاربردی این مبحث را به خوبی بیان نموده تا بتوانید در تعاملات و استراتژی های کسب وکارتان به اجرا درآورید. در ادامه به تفاوت بین برندینگ و بازاریابی اشاره خواهد شد تا بتوانیم اهمیت و جایگاه هریک را مشخص نماییم.

تذکر: در طول این مقاله پیشنهادهایی کاربردی به شما ارائه خواهد شد تا بتوانید دید بازتر و موثرتری نسبت به مباحث برندینگ داشته باشید.

به خاطر داشته باشید نمی توانید هیچ کدام از این مباحث برندینگ و بازاریابی را به صورت مستقل در کسب و کار خود با رویکردی اثرگذار داشته باشید. یعنی این دو مبحث لازم و ملزوم هم هستند. بیشتر مدیران این دو مبحث را از نظر معنا و مفهوم یکی دانسته و عموماً برندینگ و بازاریابی را به جای یکدیگر به کار می برند. اما هر سازمانی که در حوزه اقتصادی در حال فعالیت است باید تفاوت اساسی و کلیدی موجود بین بازاریابی و برندینگ را بداند.