چرا تغییر در سازمان لازمه؟

شرایط بازار مدیران رو هر روز به سمت اجرای بهینه تغییرات یا خروج از کسب و کار هدایت می کنه! همانطور که بزرگان کسب و کار همانند ارج، آزمایش و … از گردونه رقابت کسب و کار خارج شدند، هر مدیری که با سرعت مناسب دست به اجرای تغییرات نزند قطعا از گردونه بازار خارج خواهد شد.
برای مقابله با چنین شرایطی باید دست به تغییر زد و همانطور که می دانید اجرای هر تغییری در سازمان با مقاومت ها و کارشکنی هایی مواجه می شود و به همین دلیل یک مدیر باید توانایی و مهارت لازم را جهت ایستادگی در برابر مقاومت ها و همراه ساختن اکثریت سازمان داشته باشد.

پس هوشمندانه عمل کنید ؟؟؟