تغییر و تحول سازمان

علی معبودی

علی معبودی

بهترین جمله ای که می تواند توصیف کاملی در حوزه تغییر و تحول سازمانی ارائه نماید، همین جمله پیتر دراکرِ که گفتن:

فرهنگ می تواند استراتژی را به عنوان صبحانه ببلعد.
بهترین استراتژی ها در صورت عدم آماده سازی های مناسب و همچنین کاهش مقاومت ها توسط فرهنگ حاکم در سازمان بلعیده می شوند.
پس
هوشمندانه عمل کنید????