تغییر و تحول سازمان

علی معبودی

علی معبودی

بهترين جمله اي كه مي تواند توصيف كاملي در حوزه تغيير و تحول سازماني ارائه نمايد، همين جمله پيتر دراكرِ كه گفتن:

فرهنگ مي تواند استراتژي را به عنوان صبحانه ببلعد.
بهترين استراتژي ها در صورت عدم آماده سازي هاي مناسب و همچنين كاهش مقاومت ها توسط فرهنگ حاكم در سازمان بلعيده مي شوند.
پس
هوشمندانه عمل کنید????