سخنرانی همایش‌ها و کارگاه‌ها

با توجه به تعامل مستقیم با بازار و همچنین سابقه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی می‌توان چنین اذعان داشت که سخنرانی در کارگاه‌ها و همایش‌ها متشکل از نکاتی کاربردی و استراتژیک برای مدیران و کارآفرینان می‌باشد که نیازمند دانش در این حوزه و داشتن توانمندی ارائه اطلاعات به روز به مخاطبان می باشد.