درباره من – نسخه جدید

درباره من

مدیر عامل شرکت مدیران نواندیش

مدیریت کسب و کار در عصر حاضر همانند گذشته یک شغل تک بعدی نیست، بلکه علم و هنر اداره یک کسب و کار مدیران را هر روز با چالش های جدیدتری مواجه می کند. مدیران در چنین شرایطی نه تنها باید چند بعدی باشند یعنی در آن واحد به جنبه های مختلف کسب و کار بیاندیشند، بلکه باید مجهز به علوم مختلفی نیز باشند.

در این بین به روز بودن و استفاده از علوم نوین مدیریت و رهبری یکی از باید های کاری است. بر همین اساس من و تمام همکاران مدیران نواندیش گیلان تمام تلاش خود را صرف رشد و توسعه مدیران بنگاه های اقتصادی می نمائیم.

مدیر عامل شرکت مدیران نواندیش

مدیریت کسب و کار در عصر حاضر همانند گذشته یک شغل تک بعدی نیست، بلکه علم و هنر اداره یک کسب و کار مدیران را هر روز با چالش های جدیدتری مواجه می کند. مدیران در چنین شرایطی نه تنها باید چند بعدی باشند یعنی در آن واحد به جنبه های مختلف کسب و کار بیاندیشند، بلکه باید مجهز به علوم مختلفی نیز باشند.

در این بین به روز بودن و استفاده از علوم نوین مدیریت و رهبری یکی از باید های کاری است. بر همین اساس من و تمام همکاران مدیران نواندیش گیلان تمام تلاش خود را صرف رشد و توسعه مدیران بنگاه های اقتصادی می نمائیم.