رضایت مشتری

علی معبودی

علی معبودی

رضايت مشتري ماحصلِ يك فرآيند از ابتدايي ترين مرحله مواجهه مشتري با كسب و كارتان تا آخرين مرحله كه شايد هيچگاه پاياني نداشته باشد يعني خدمات پس از فروش است.
در اين فرآيند عامل بسيار مهمي به نام مشتريان داخلي يا همان همكارانتان وجود دارند. عاملي كه در صورت عدم تامين رضايتشان، نمي توانيد به رضايت مشتريان بيروني تان با هر محصول و خدمتي دست پيدا كنيد.
قبل از اينكه تمام مشتريان بيرونيِ مطلوب خود را از دست بدهيد، به فكر رضايت مشتريان داخلي تان باشيد.
پس
هوشمندانه عمل کنید????