رضایت مشتری

علی معبودی

علی معبودی

رضایت مشتری ماحصلِ یک فرآیند از ابتدایی ترین مرحله مواجهه مشتری با کسب و کارتان تا آخرین مرحله که شاید هیچگاه پایانی نداشته باشد یعنی خدمات پس از فروش است.
در این فرآیند عامل بسیار مهمی به نام مشتریان داخلی یا همان همکارانتان وجود دارند. عاملی که در صورت عدم تامین رضایتشان، نمی توانید به رضایت مشتریان بیرونی تان با هر محصول و خدمتی دست پیدا کنید.
قبل از اینکه تمام مشتریان بیرونیِ مطلوب خود را از دست بدهید، به فکر رضایت مشتریان داخلی تان باشید.
پس
هوشمندانه عمل کنید????