مشاوره مدیریت چیست؟

علی معبودی

 منظور از مشاوره مدیریت ارائه هرگونه کمکی در محتوا، فرآیند و ساختار موضوع و یا موضوعات مختلف می باشد. مشاوره مدیریت توسط افرادی عرضه می شود که مسئولیت اجرایی را برعهده نداشته و در واقع به مسئولین اجرایی کمک می کنند.

با توجه به اینکه تعاریف گوناگونی از مشاوره مدیریت مطرح‌شده اما دو نوع نگرش کلی در مورد مشاوره مدیریت وجود دارد. در این مقاله به معرفی این دو نوع نگرش می‌پردازیم.

چرا از مشاوره مدیریت استفاده می‌کنیم؟

عموماً در ایران مواقعی که مدیران با مشکلی رو به رو می‌شوند به مشاوره مدیریت رجوع می‌کنند. بنابراین شروع کار مشاورین در شرایط بحرانی بوده و عموماً انتظار معجزه از طرف مشاور وجود دارد. از طرفی تغییرات ارائه‌شده از جانب مشاور، باید به صورت کاربردی در روندها و نتایج کسب‌وکار تغییراتی ایجاد نماید.