ویدئو/چطور در کسب و کارمان پیشرفت کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی_ بسیاری از عوامل رشد یا افول سازمان، دست خود مدیریت است و می توان با شناسایی اشتباهات و تغییر سبک اجرایی بخش اعظمی از روند بهبود در سازمان را طی کرد. به توضیحات آقای علی معبودی در این خصوص توجه کنید.