یکی برای همه و همه برای یکی

مرحله یا موقعیتی در کسب و کار وجود داره به نام “یکی برای همه و همه برای یکی”
در صورتی که در چنین مرحله ای قرار ندارید، قطعا هزینه های زیادی همچون عدم تعهد و ترک زود هنگام پرسنل، چالشهای درون سازمانی بیشتر، عدم بهره وری سازمان و نهایتا عدم رضایتمندی مشتریان و افت فروش را پرداخت می کنید، و موارد گفته شده تنها بخشی از هزینه های عدم توجه به فضای درون سازمانی است.
به خاطر داشته باشید، سازمانهای موفق از فضای درون سازمانی مطلوبی برخوردارند.
پس
هوشمندانه عمل کنید????