يكي براي همه و همه براي يكي

مرحله يا موقعيتي در كسب و كار وجود داره به نام “يكي براي همه و همه براي يكي”
در صورتي كه در چنين مرحله اي قرار نداريد، قطعا هزينه هاي زيادي همچون عدم تعهد و ترك زود هنگام پرسنل، چالشهاي درون سازماني بيشتر، عدم بهره وري سازمان و نهايتا عدم رضايتمندي مشتريان و افت فروش را پرداخت مي كنيد، و موارد گفته شده تنها بخشي از هزينه هاي عدم توجه به فضاي درون سازماني است.
به خاطر داشته باشيد، سازمانهاي موفق از فضاي درون سازماني مطلوبي برخوردارند.
پس
هوشمندانه عمل کنید????