مشکلات کسب و کار

اجازه ندهید مشکلات کسب و کارتان (و حتی زندگیتان) کهنه و ماندگار شوند. در صورتیکه بخواهیم مشکلات را همانند زخم ها بر بدن فرض کنیم، همانطور که زخم های کهنه به مراتب سخت تَر و طولانی تَر علاج می یابند، مشکلات نیز در صورتِ برطرف نشدن در موعد مقرر گریبانگیر کسب و کارتان خواهد شد و باید هزینه های به مراتب بیشتری صرف کنید.
پس
هوشمندانه عمل کنید????