مشکلات کسب و کار

اجازه ندهيد مشكلات كسب و كارتان (و حتي زندگيتان) كهنه و ماندگار شوند. در صورتيكه بخواهيم مشكلات را همانند زخم ها بر بدن فرض كنيم، همانطور كه زخم هاي كهنه به مراتب سخت تَر و طولاني تَر علاج مي يابند، مشكلات نيز در صورتِ برطرف نشدن در موعد مقرر گريبانگير كسب و كارتان خواهد شد و بايد هزينه هاي به مراتب بيشتري صرف كنيد.
پس
هوشمندانه عمل کنید????