بهبود

7 فوریه 2018
علی معبودی

تغییر و تحول سازمان

بهترين جمله اي كه مي تواند توصيف كاملي در حوزه تغيير و تحول سازماني ارائه نمايد، همين جمله پيتر دراكرِ كه گفتن: فرهنگ مي تواند استراتژي را به عنوان صبحانه ببلعد. بهترين استراتژي ها […]