بهره وری منابع انسانی

25 سپتامبر 2017
وب سایت رسمی علی معبودی- راهکارهای ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی

راهکارهای ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی

وب سایت رسمی علی معبودی – متاسفانه در بیشتر سازمان های ایرانی، تنها ارزیابی عملکرد منابع انسانی صورت می گیرد(که البته کیفیت ارزیابی ها هم جای تامل دارد)، اما مدیریت عملکرد در کمتر سازمانی […]