مزیت رقابتی

9 سپتامبر 2018
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/چطور بیشتر از رقبا بفروشیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ در این ویدئو به توضیحات آقای معبودی در رابطه با شناخت مشتریان و خلق مزیت رقابتی برای آن ها توجه کنید.