مشاوره مدیریت

31 اکتبر 2018
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/چطور در کسب و کارمان پیشرفت کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ بسیاری از عوامل رشد یا افول سازمان، دست خود مدیریت است و می توان با شناسایی اشتباهات و تغییر سبک اجرایی بخش اعظمی از روند بهبود در سازمان را […]
1 اکتبر 2018
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/آماتور باشیم

وب سایت رسمی علی معبودی_ به توضیحات آقای علی معبودی در این ویدئو، درباره اینکه آماتورها چه خصوصیاتی دارند و چرا باید با دید آماتوری به کسب و کار نگاه کنیم،توجه کنید.
1 سپتامبر 2018
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/ مشهور شدن یا برندینگ

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو، به توضیحات آقای معبودی در رابطه با تفاوت برندینگ با تبلیغات پر سروصدایی که اثرات بلندمدت ندارند توجه کنید.
1 سپتامبر 2018
وب سایت علی معبودی

ویدئو/چطور با همکارانم رابطه خوبی داشته باشم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو آقای علی معبودی به این موضوع می پردازند که باید در روابط بین همکاران اعتدال وجود داشته باشد تا به وسیله روابط درون سازماني خوب و سازنده، […]