موفقیت

9 سپتامبر 2018
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/چرا پیشرفت نمی کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ به توضیحات آقای علی معبودی در این ویدئو،در رابطه با دلیل متوقف شدن رشد و پیشرفت برخی افراد توجه کنید.