مدیریت کارآفرینی

مهارت های روزمره مدیران کارآفرین مهارت های مدیر کارآفرین
مدیریت کارآفرینی
زهرا جمالی

مهارت های روزمره مدیران کارآفرین

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به مهارت ‌های روزمره مدیران کارآفرین می‌پردازیم. به نظر می‌رسد مهارت‌های روزمره مدیران همچون: حرف زدن، گوش دادن،