مدیر کسب و کار

مدیریت پروژه سازمان آیا کسب و کار یا سازمان ما نیاز به مدیریت پروژه دارد؟
مدیر کسب و کار
زهرا جمالی

مدیریت پروژه سازمان

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به اینکه آیا کسب و کار و سازمان شما نیاز به

5 گام برای ایجاد تغییر در سازمان
مدیر کسب و کار
زهرا جمالی

ایجاد تغییر در سازمان

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به ۵ گام برای ایجاد تغییر در سازمان می‌پردازیم.